گروه دوستان کلیکی ها

تا توانی دلی بدست اور دل شکستن هنر نمیباشد بیشتر

گروه دوستان کلیکی ها
گوناگون
۶۵۴ پست
۴۴ مشترک
۲۰ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۵۰
مبنای تعداد هوادار رتبه ۴۵
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴۶

گروه امروز فاقد فعالیت بوده است.

تبلیغات

دلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبران دل میــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرند
امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــو جانم میبــــــــــــــری


این دل بیقرار من،در طلب نگاه تو
سر به زمین نهد چرا؟تانشود گناه تو

عشق صداقتی دراو تاکه تو بنگری درون
پاک ترین قداستی دیدن در پگاه تو
هفت شهر عشق را عطار گشت

ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم
دلتنگم و دیدار تو درمان من است

بی رنگ رخت زمانه زندان من است

بر هیچ دلی مبـاد و بر هیچ تنی

آنچ از غم هجران تو بر جان من است
بازنشر کرده است.
مرا عهدیست با شادی

که شادی آن من باشد

مرا قولیست با جانان

که جانان جان من باشد
یکی درد و یکی درمان پسندد
یک وصل و یکی هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم آنچه را جانان پسندد
هر کس بد ما به خلق گویید ما چهره از او نمی خراشیم
ما خوبی او به خلق گوییم تا هر دو دروغ گفته باشیم
ز یاران کینه هرگز در دل یاران نمی ماند
به روی آب جای قطره ی باران نمی ماند
هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد
بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد
هرجا سخن از جلوه آن ماه پری بود
کار من سودازده، دیوانه گری بود
بلبل از فیض گل آموخت سخن ور نه نبود
این همه قول و غزل تعبیه در منقارش
آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست
هر کجا هست خدایا به سلامت دارش
ای مهربان – پرنده خیالم با یاد تو به اوج آسمانها پر خواهد گشود

و زیبایی ات را به رخ فرشتگان خواهد کشید
تبسمی از تو مرا کافیست که از هیچ به همه چیز برسم

منتظر لحظه ای هستم که دستانت را بگیرم
در چشمانت خیره شوم
ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق
هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد

نغز گفت آن بت ترسا بچه باده پرست
شادی روی کسی خور که صفایی دارد
تویی که ناب ترین فصل هر کتاب منی
شروع وسوسه انگیز شعر ناب منی

من آن سکوت شکسته در آسمان توام
و تو درآمد دنیا و آفتاب منی
رها مکن غزلم را همیشه با من باش
که ختم خاطره انگیزه شعر ناب منی


عشق تو چیزی دارد که به من آرامش می‌بخشد

حتی اگر همه جهان بلرزد

من با عشق تو محکم و استوار بی ترس می‌خوابم