از تلاش برای حل مسائلی که مثل آوار
بر روح و قلبش فرو ریخته بود بیزار بود.
پیش خود بی آنکه آگاه باشد که چه میگوید
آهسته تکرار میکرد : «مگر این ها همه تقصیر من است؟»

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر