Nafasiii
۵ پست
۱۲۸ امتیاز
زن، مجرد
لوس
ايران

تصاویر اخیر


حال این روزهای من قشنگ نیست

مردانگی ات را...
با شکستن دل دختری که دیوانه ی توست..
ثابت نکن..
مردانگی ات را با غرور بی اندازه ات ..
به دختری که عاشق توست ثابت کن...
مردانگی را...
زمانی میتوانی نشان دهی که..
دختری با تمام تنهایی اش به تو تکیه کند...
که دختری با تکیه به غروره تو..به قدرت تو..
در این دنیای پر از نامردی..قدم بر دارد

شمام مثه من دلتون گرفته؟

و تو تا اخر عمرت درگیر من خواهی بود

و تظاهر میکنی ک نیستی

من میدانم به کجای قلبت شلیک کردم

تو هرگز خوب نمیشوی


من تنها هستم ، تنهای تنها ....
      شايد فقط تنهايی مرا بفهمد .... شايد تنهايی بتواند
      داغ تنهايی را در من آرام كند!
      اين دو زانوی من،
      كه هرگز مرا تنها نگذاشتند ،
      اكنون خسته اند ، حس رفتن ندارند ،
      مي خواهند در آغوش من بمانند....
      تنهايی تنها كسی بود كه من می توانستم برای او آرام آرام اشك بريزم .....
      
وآنگاه
      آرام و بی صدا زانوهايم در آغوش من به خواب مي رفتند
      و من در آغوش سرد تنهايی.
      تنهايي با همه رفافتش،
      تك تك روياهای مرا سوزاند،
      رويای عشق را .... رويای فردا را....
      اكنون من تنها هستم