موضوع پایان نامه:

یک انسان نرمال چند بار در عمر خود میتواند ده برابر شدن قیمتها را تحمل کند
و قلبش نگیرد؟؟


حقیقت محض هممون

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.