داداشم زد شیشه ادکلونو شیکوند ،
با عجله میگه زود باش چند تا لباس بیار بکشیم روش حیفه !






تو کف مدیریت بحرانشم
 

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.