دلم براےکسےتنگ شده است
که هیچکس

جای خالیش را برایم پرنمیکند

هیچ چیز مرا

از هجوم خالی او نمی رهاند

با او خاطراتی دارم که

تمام نمیشودبلکه تمامم میکند

چقدردلم برای توتنگ شده است

😔 💔

بازنشر