و ، همان‌کسی رهایت می‌کند که به او گفته بودی
«از رها شدن خسته‌ای».
دیدگاه غیرفعال شده است.

بازنشر