زُل زدن یک تجاوز روانی است.
لطفا زُل نزنیم..

1.به زن چاق توی پراید،
2.به زن و شوهری که توی خیابان بحث می‌کنند،
3.به مرد دست و پا شکسته‌ی عصا به دست،
4.به زنی که روی نیمکت پارک تنها نشسته و آرام اشک می‌ریزد.
5.به زیپ باز پیرمرد،
6.به دخترک ژنده پوش فال فروش،
7.به جوان شیک روزنامه فروش؛
8.به زن و شوهر با اختلاف سنی زیاد، که دست همدیگر را گرفته‌اند و راه می روند، به دوست داشتنشان زل نزنیم
9.به صورت سوخته و پوست جمع شده،
10.به مردی که راه می‌رود و زیر لب با خودش حرف می‌زند.

زل نزنیم،
زل زدن مایه‌ی آزار است

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.