تنهایی تان را
با کسی قسمت کنید
که سال ها بعد شما را
همین گونه که هستید دوست بدارد
با موی سپیدتان ، شیار زیر چشمتان
و لرزش دست و دلتان

🌷