فقط یک زن می تواند
در عین حال هم عاشق باشد،
هم آشپزی کند، هم دلتنگ بشود
هم کتاب بخواند، هم گریه کند،
و هم انگار که اصلاً هیچ اتفاقی نیفتاده

🌷

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.