کرمان.... آیین سنتی کفن پوشی.
شهر خانوک ...کلی شهید این شهر کوچک داده.....
حاج قاسم در موردشهر خانوک گفتن وارد خانوک شدید با وضو وارد شوید..