✍بعضی از خانه ها دارای ملکوت خاصی هستن؛ و ناخواسته افراد جذب آرامش و نورانیت اون محیط میشن✨

راهکارهایی وجود داره که میشه این آرامش و نشاط رو افزایش داد🌻👇

🔸اذان گفتن با صدای بلند
🔸بسم الله گفتن قبل از هر کاری
🔸قرائت حدیث کساء
🔸تلاوت قرآن بخصوص سوره یس
🔸اسفند دود کردن
🔸برپایی روضه اهل بیت ولو برای خود اهل خانه
🔸زباله در منزل نگه نداشتن
🔸احترام به بزرگترها
🔸محبت به کودکان
🔸نیکو صحبت کردن
🔸با صدای آرام سخن گفتن

بازنشر