عاشق شوریده دل، در دفتر شعرش نوشت:
هر کـسی یـک دلبـر جانـانه دارد؛ مــن تـــــ♡ــــو را

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ♡

.

دیدگاه غیرفعال شده است.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.