آدم وقتی یه کسی یا چیزی رو دوست داره
از اون زیباتر و دوست داشتنی تر براش وجود نداره
مثل تو ای کلیکی ها برای من

وقتی کسی یا چیزی رو دوست داریم
باید هواشم داشته باشیم
لینکهای حمایت از تبلیغات کلیکی ها

لینک

لینک