*«كلُّ مُرٍّ، سيمُرُّ.»
هر تلخی و مرارتی، خواهد گذشت
حال دل همگی خووب❤️