دمي با دوست به سر بردن
دو صـد دنيـا بـها دارد

خوشا آنکس كه در دنيا
رفيق با وفـا دارد...