مبـــــادا غمی
دستانش را روی چشـــــمانت بگذارد
که نگاهت از دیدن شــــــادمانی و نعمت ها خالی بماند!!
لبخند بزن!
که زندگی تار و پودی دارد
تنیده در هم از غم و شــــــادی

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.