❣غصه گذشته ها را نخورید...
چون تمام شده است...

❣و نگران آینده نباشید
چون هنوز نیامده است...

❣در لحظه زندگی کنید...

❣و آنقدر خوش بگذارنید که ارزش
بیاد آوردن را داشته باشد...