‌نذر کردم گر ببینم رویِ زیبایِ تو را

یک‌‌صد و ده بیت، تنها خرجِ چشمانت کنم..