تا وقتی که قلبتان می زند،
پای آدمهایتان بایستید.
دل به حال هم بدهید و عاشقی کنید
با هم.
چای را دور هم باشید.
لبخند های هم را سنجاق کنید
به قلبتان تا مبادا فراموش شوند.

دلخوری ها را بگذارید
اشک شوق دیدار بشود،
سر بگذارید روی سینه‌ی عزیزتان
و صدای تپش‌های زندگی را بشنوید.

روزی میرسد که دلتان برای همینها
تنگ می‌شود.
باید نگاهتان را بدوزید
به حس و حال هم....