دکتر خطاب به بیمارش:
اگر بمیری دوست دخترت چندتا امیده دیگه داره
اما مادرت فقط تورو داره
واقعیت همینه داغ یه پسر فقط برای مادر میمونه
قدر مادراتونو بدونید تنها چیزی ک با ثروت هم نمیشه عینشو داشت

🌷

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.