سوار تاکسی بودم
مسافری دست بلند کرد و گفت :
پل ؟
سوار شد .
راننده کمی جلو تر ایستاد و رو به من کرد :
آقا آتیلا . بفرمائید !
گفتم : میام تا پل .
تو دلم می گم کاش مثل همیشه ترافیک باشه .
آخه این مسافری که کنارم نشسته
همون عطری رو زده که تو میزدی !!!

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.