از آدمهای بی معرفت بگذر ،دلت را بزرگ کن

ناراحت این نباش که چرا جاده رفاقت

با تو همیشه یک‌طرفه است

شادباش که چیزی کم نگذاشته‌ای

بدهکار خودت و خدایت نیستی

وجدانت که آسوده باشد کفایت می‌کند

بازنشر