میگویند زمان آدمها را عوض می‌کند
اشتباه نکن !
زمان حقیقت آدمها را روشن میسازد
زمان قیمت رفاقتها را معلوم میکند
زمان عشق را از هوس جدا میسازد
و راستی را از دروغ
زمان هرگز آدمها را عوض نمیکند..
زندگی با همه بدی هایش یک خوبی دارد که با گذشت زمان شخصیت دوم آدم های اطرافت را نشانت می دهد.

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.