دوستت دارم!
با وجود اینکه
تو را همیشه نمی بینم...

دوستت دارم؛
چون
برایت نوشتم؛
برایت خواندم؛
بخاطرت خندیدم؛
و بخاطر تو تغییر کردم...

تو را دوست دارم؛
در حالیکه دوری
اما
نزدیک ترینی به قلبم!!...

عطرین

بازنشر