"تازگی‌ها، در برابر بی‌مهری آدم‌ها هیچ نمی‌گویم!
سکوت و سکوت و سکوت ...
انگار که لال شده باشم؛ شاید هم کور و کر!
دیگر نه انرژی توضیح دادن دارم
و نه حتی حوصله‌اش را ..."

بازنشر