تو یک زنی…
زیباو آراسته بپوش!
برای خودت وقت بگذار!
خودت را به صرف شام در کوچه های عاشقی دعوت کن !
تو یک زنی .. .
با عزت نفس بلندت تصمیم بگیر!
پای تمام رنج هایت، خدایت را فریاد بزن!
تو مادر سرزمین عاشقی هستی !
تو یک زنی ...
گاهی سکوتت پرمعناست
گاهی خشمت پرمعناست
چشمان نگرانت از آینده در پیراهن اطلسی دنیا چه خوش می درخشد!
تو یک زنی ...
وقتی با هر صدایی، هر فریادی ،دلت می لرزد!
نگران عزیزانت میشوی
در دل خدایت را صدا میزنی !
تویک زنی ...
هنگام دل کندن از خانه
ازخود می پرسی ؟
چه کسی موهای دخترم را
کند شانه؟؟؟

***********************
مودِ موزیک امروز
لینک

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.