پادشاه دبی نشسته زمین در حال همدردی با مردمی که سیل خونه هاشونو خراب کرده!!!!
خواب رویایی دیدم مدینه ی فاضله واقعی!