اگه گـران‌ترین ساعت‌های دنیـا 
رو هم داشتـه باشی
 نمی‌تونی یک ثانیـه پیش
ڪه گذشتـه رو برگردونی

پـس از وقـت و زمـانتـون 
نهایت استفـاده رو ببـریـد

تنهـا امـروز بہ تـو تعلـق دارد
پـس لبخنـدت را حفـظ کن
و لحظـه لحظـهٔ
زنـدگی را غنیمـت بـدان

امـروز گلی زیبـا بـاش
بیانـدیش، بکـوش
مهـربـان باش، محبـت کن
دلسـوز بـاش، عشـق بـورز

امـروز دستـی بگیـر
و بـا مهـربـانی
بـوی خـدا را منتشـر کن

روز زیباتـون پـر از مهـربـانـی

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.