يادمان نرود...
در دفتر ديكته امروزمون بنويسيم:

انسان بودن، پاک بودن ،مسئول بودن و در انديشه سرنوشت ديگران بودن ،

 وظيفه نیست!!!


بلكه باید جزء صفت آدمی باشد..


بازنشر