آدم
اگر عاشق باشد
برای دوست داشتنش
دلیل نمی‌آورد
چرتکه نمی‌اندازد
حدو مرز نمی‌گذارد ...
آدم اگر عاشق باشد
تمام قد دل میدهد ...

❣‎‌‌‌‌‌‌‌