آدمایی که تو اوج خنده هاشون یهو ساکت میشن و میرن تو فکر
اینا دیگه هیچوقت خوب نمیشن.