نگران تصویر خودت در ذهن دیگران نباش. اگر دوستت داشته باشند تفاوت‌های تو را با اشتیاق می‌پذیرند، و اگر دوستت نداشته باشند جایی در افکار روزانه‌شان نداری …