اگر معشوقی یافتی که یافتی ، اگر نیافتی چوبی را بتراش و معشوق خود کن