هیچ تضمینی نیست که
رابطه ای تا اخر عمر اداهه یابد
ولی اینکه ب این دلیل ،از اغاز رابطه سر باز زنی
مثل این است که از دیدن خورشید خودت را محروم کنی
زیرا از دیدن غروب بیزاری...

در گوشش غزل زمزمه نکردم
نوازشش نکردم
زیر باران باهاش قدم نزدم
نزدیکش نبودم
من فقط اورا از دور خیلی دوستش دارم .