ما زور زدیم، دویدیم و به چیزی نرسیدیم، بعضیا هم نشستن ولی رسیدن
از کجا رفیق می خواید بخرید، که اینجوری رفیق رو می فروشید!×
.

بازنشر