هر لذتی که می‌پوشم!
یا آستینش دراز است, یا کوتاه است یا گُشاد
هر غمی که می‌پوشم اما دقیق، انگار برای من بافته شده !

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.