ریشه‌های مهربونیِ اصیل
از تاریکی و درکِ رنج میاد…
یک انسان واقعا مهربان شکنندگی
انسان‌ها رو درک کرده …!!