زوزه ی گرگــــ از تنهــاییست
ولی گرگ هــا دستــه جمعــــی زوزه میکشنــــد …
با همه ولی تنها
در دنیای گرگ ها اعتماد یعنی مرگ
.

بازنشر