سختیا می گذره
ولی هیچ وقتِ هیچ وقت آدم یادش نمیره کیا همراهیش کردن
و کیا دوییدن و رفتن که نبینن..
.

بازنشر