گفتم این آغاز پایان ندارد عشق اگر عشق است آسان ندارد💔
گفتی از پاییز باید سفر کرد گر چه گل تاب طوفان ندارد
آن که لیلا شد در چشم مجنون همنشینی جز باران ندارد