شب است و غم گرفته چارسویم
بیا ای دوست بنشین روبرویم

بیا تا قصهء شب را و غم را
اگر خوابت نمی‌آید بگویم


مهدی_اخوان‌ثالث
ترین اشتباه/دژم

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.