شازده کوچولو گفت :
بعضی کارا بعضی حرفا . . .
بدجور دل آدمو آشوب میکنه
گل گفت : مثل چی ؟
شازده کوچولو گفت : مثلِ وقتی که
میدونی دلم برات بی‌قراره و کاری نمیکنی !

بازنشر