هر کسی قرار نیست،
بخشی از آینده ی تو باشه،
بعضی از آدما فقط رهگذرانی هستن
تا بهت درسهایی رو تو زندگی بدن.... ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌