خدایا
امشب از تو
صبـر میخواهم
به ما بیاموز در هر
شرایطی بدانیم تو از
همه مهربانتری و هر آنچه
برایمان رقم میخورد جز خیر
و مصلحتمان نیست
شبتون بخیر

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.