ای غایب از نظر که شدی همنشین دل
می‌گویمت دعا و ثنا می‌فرستمت …

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.