به کسی اعتماد کنید که ذاتا آدم خوبی باشه ، نه کسی که بخاطر شما تغییر کرده!!
هر تغییری یه تاریخ انقضایی داره
.

بازنشر