تفاوت ما با حضرت سليمان اينه كه اون گوسفندو ميديد بعد باهاش حرف ميزد، ما اول حرف ميزنيم بعد ميفهميم طرف گوسفنده

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.