خود را ضعیف و کم ندان تنها در این عالم ندان
تو شاهکار خالقی.....تحقیر را بــاور نکن
خالق تو را شاد آفرید آزاد آزاد آفرید
پرواز کن تا آرزو.... زنجیر را بــاور نکن.

خداوند این جهان زیبا را برای شادی انسان در مسیر نیک آفریده است
زرتشت

بازنشر