هر کس معمار،
شخصیت خویش است...
به جای قضاوت دیگران،
راستی بنای وجود‌
خودمان را بیازماییم...

دقایقی را که به عیب جویی،
     دیگران می گذرانیم،
           اگر صرف،
اندیشیدن به عیبهای خود کنیم،

  فایده‌های زیادی می بریم،
که کمترین آن خودشناسی است.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.